برای اطلاعات تکمیلی پذیرش دانشگاه مدارک خود را به ایمیل سازمان ارسال نمائید