مدرسه کسب و کار کپنهاگ

مدرسه کسب و کار کپنھاگ (CBS) در سال ۱۹۱۷ تاسیس شده است. امروزه با ۲۰۰۰۰ دانش آموزان و ۱۵۰۰ کارمندان دارد، مدرسه کسب و کار کپنھاگ (CBS) یکی از بزرگترین مدارس کسب و کار در اروپا و یکی از 8 دانشگاه در کشور دانمارک است.

از سال ۲۰۰۰ مدرسه کسب و کار کپنهاگ (CBS) توسط EQUIS اعتبار سنجی شده و معتبر شناخته شده است و از سال ۲۰۰۷ توسط AMBA معتبر شناخته شده است. در ابتدای آگوست ۲۰۱۱ مدرسه کسب و کار کپنهاگ (CBS) توسط انجمن AACSB (انجمن برای پیشبرد دانشگاھی مدارس کسب و کار( به عنوان اولین مدرسه کسب و کار در کشورھای اسکاندیناوی مجوز رسمی دریافت کرده است. مدرسه کسب و کار کپنھاگ (CBS) به این ترتیب تاج سه گانه از این سه موسسه بدست آورده است، و این تصدیق و اعتبار سنجی توسط ۵۰ مدرسه کسب و کار در سراسر جھان به اشتراک گذاشته شده است. این مدارس ھمه متعلق به بھترین مدارس مطلق کسب و کار دنیا از قبیل INSEAD، مدرسه بازرگانی لندن، IMD، و مدرسه مدیریت روتردام می باشند