میز اقتصاد با رویکرد پیش بینی آینده

پیش بینی آینده اقتصاد دکتر ادیب

طی سه سال آینده پنجاه درصد از فعالین در سه بخش ۱- کالا و خدماتی که خانواده ها تحت هیچ شرایطی نمی توانند مصرف آن را حذف کنند – ۲- کالا و خدمات لوکس – ۳- کالا و خدمات حد فاصل گروه یک و دو ، به سبب نداشتن توان رقابت از کم فعال به مرحله اخراج از بازار می رسند ، هیچ برنامه ریزی دولتی و غیر دولتی ، قادر به حفظ فعالین فاقد توان رقابت ، در این سه بخش نخواهد بود؛در سه حوزه فوق ، بازار باید کوچک شود ، بخش بازرگانی ، خدمات و سرمایه ای در سه حوزه فوق با نفت بشکه ای ٨٠ دلار منطبق است و با نفت بشکه ای ۴٢ دلار، هیچ راهکاری جز اخراج از بازار برای ۵٠ درصد از فعالین اقتصادی آن ، وجود ندارد.

فعالینی که به هر دلیلی ارزان تَر اداره میشوند می مانند و فعالینی که به هر دلیل گران تر از رقبا اداره میشوند حذف میشوند ، مزیت قیمتی تنها کافی نیست ، فعالین اقتصادی باید مزیت رقابتی داشته باشند.

منبع

سازمان نگرش با همراهی دکتر محمدحسین ادیب ٬ میز اقتصاد خود را با رویکرد پیش بینی آینده به منظور مشاوره و مدیریت ریسک صنایع مختلف ٬ برنامه ریزی و ارائه راهکار راه اندازی نموده است .

در شرایط کنونی اقتصاد ایران الزام مشاوره مالی و اقتصادی صنعت و کسب و کار شما وجود دارد. سازمان بازاریابی نگرش هم قبل از راه اندازی و شروع پروژه شما و هم در هر نقطه ای از کار که هستید ٬ همراه شما خواهد بود.