۱۳

حوزه مدیرعامل

۴۵

مدیران و مشاوران

۷۸

کارشناسان بازاریابی

۴۸

کارشناسان