13

حوزه مدیرعامل

45

مدیران و مشاوران

78

کارشناسان بازاریابی

48

کارشناسان