نوشته‌ها

hezanat

حضانت فرزند بعداز مرگ پدر

/
حضانت فرزند بعداز مرگ پدر در صورت فوت پدر طفل طبق قانون حضان…
otanazi

بررسی اتانازی ازمنظر حقوقی

/
بررسی اتانازی ازمنظر حقوقی بررسی اتانازی ازمنظر حقوق جزا و ح…
malekiatmanavi

دانستنی های حقوق مالکیت فکری

/
دانستنی های حقوق مالکیت فکری حق پدیدآورنده، عبارت است از …
fata

مجازات نشر فیلم وعکس خصوصی

/
مجازات نشر فیلم وعکس خصوصی مجازات سوءاستفاده از عکس و فیلم‌ها…
mozahemtelephoni

مجازات مزاحمت تلفنی از منظر حقوقی

/
مجازات مزاحمت تلفنی از منظر حقوقی تعریف مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی عبارت…
shekvaie

نحوه طرح شکایت کیفری

/
نحوه طرح یک شکایت کیفری تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر …
tanbihbadani

جرم تنبیه بدنی کودکان

/
جرم تنبیه بدنی کودکان جرم تنبیه بدنی کودکان از آنجا که می…
oath

ویژگی های شاهد در دادگاه

/
ویژگی های شاهد در دادگاه شهادت شهود از قرن ها پیش و در همه نظام …