راهکار بهبود

یکی از فاکتورهای موفقیت محصول در بازار داشتن استراتژی کارا و شفاف برای رسیدن به حدمطلوب سودآوری و فروش است. شرکت های زمانی که با مشکلات دست در گریبان هستند و احتیاج به تغییر و بازنگری دارند راهکار بهبود بسیار موثر و کارساز بوده و آنها را به هدف سودآوری نزدیک می نماید.
مواردی که در ارائه راهکار بهبود مد نظر قرار داده می شوند:
پیش بینی فروش
شناسایی ساختار زنجیره تامین
تحلیل استراتژیک ساختارها
ارائه خطوط راهنما
ارائه راهکارهای استراتژيک برای بهبود
مدلسازی زنجیره ها
شناسایی نقاط ضعف و قوت ها
مطالعه تطبیقی
بازنگری محصول / خدمات
ایجاد تناسب بین درآمد و هزینه
ارائه پلن های جامع

سازمان نگرش به منظور بهبود کسب و کار شما و افزایش سودآوری ، با کمک برترین اساتید استراتژی در این مسیر در کنار شما بوده و با شما همراهی مینماید.