شماره های تماس :

  مدیر اجرائی ( نازنین سیدجلیل) :                      ۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۰

مشاور بازاریابی ( مریم سمیعی ) :                   ۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۱

مشاور بازاریابی ( اعظم قانع ) :                         ۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۴

مدیر رسانه های اجتماعی ( فریبا مقدم ) :         ۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۶

مشاور بازاریابی (سمیه میرزائی)                      ۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۷

کارشناس بازاریابی (میترا خزائی)                      ۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۸

مدیر امورقراردادها ( سیداحمد هاشمیان) :        ۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۹

همراه سازمان نگرش :                                       ۰۹۹۰۲۰۴۲۰۷۰