شماره های تماس :

نامسمتشماره
همراهسازمان نگرش۰۹۹۰۲۰۴۲۰۷۰
نازنین سیدجلیلمدیر اجرایی و هماهنگی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۰
فریبا مقدممدیر شبکه های اجتماعی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۶
سیداحمد هاشمیانمدیر امور قراردادها۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۹
مریم سمیعیمشاور استراتژیک۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۱
سمیه میرزائیکارشناس بازاریابی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۷
اعظم قانعکارشناس بازاریابی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۴
میترا خزائیکارشناس بازاریابی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۸