شماره های تماس :

نامسمتشماره
همراهسازمان نگرش۰۹۹۰۲۰۴۲۰۷۰
نازنین سیدجلیلمدیر اجرایی و هماهنگی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۰
مریم سمیعیمشاور استراتژیک۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۱
اعظم قانعمشاور بازاریابی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۴
فریبا مقدممدیر شبکه های اجتماعی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۶
سمیه میرزائيمشاور بازاریابی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۷
میترا خزائیکارشناس بازاریابی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۸
سیداحمد هاشمیانمدیر امور قراردادها۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۹
کاوه اجودیمشاور امور چاپ و طراحی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۷۳
هومن سیدجلیلمشاور املاک۰۹۹۰۲۰۴۲۰۷۴

ستاد پاسخگویی
5 (100%) 9 votes