شماره های تماس :

نامسمتشماره
نازنین سیدجلیلمدیر اجرایی و هماهنگی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۰
زینب صحاف زادهمدیر داخلی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۷۰
فریبا مقدممدیر شبکه های اجتماعی۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۶
مریم سمیعیمشاور استراتژیک۰۹۹۰۲۰۴۲۰۶۱