سازمان همیاری شهرداری های البرز

سازمان همیاری شهرداری های البرز

    سازمان همیاری شهرداری های استان البرز با توجه به وظایف اساسی شهرداریها در تامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی،با هدف کمک به تامین خودکفایی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک پراکنده آنها و اهتمام در کاهش اتکای اعضاء به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید،فعالیت های اقتصادی خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس و برابر مفاد اساسنامه اداره می گردد و می تواند به کلیه عملیات و معادلات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی و قبول پیمانکاری اعم از آنکه بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات اساسنامه مربوط باشد راساً به نمایندگی از طرف شهرداریهای عضو مبادرت نماید.

سازمان بازاریابی نگرش در سال ۱۳۹۵ موفق به انعقاد تفاهم نامه با سازمان همیاری شهرداری های استان البرز به منظور بازاریابی و بازارسازی در زمینه های مختلف گردید.

مطالب بیشتر
جوایز بزرگان بازاریابی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید