نوشته‌ها

BIESHTEHA

بی اشتهایی عصبی

/
نداشتن میل به غذا و بی اشتهایی عصبی   چه عواملی می توانند موجب بی اشتها…