نوشته‌ها

independence
,

غلبه بر وابستگی عاطفی

/
غلبه بر وابستگی‌ عاطفی شدید  افراد وابسته می‌توانند شریک زندگیت…
depedence
,

وابستگی عاطفی

/
وابستگی عاطفی چیست؟و چرا بوجود می آید؟رفتار و کردار و حتی…