نوشته‌ها

توسعه مدل جدید بازاریابی

M3 مدلی جدید در بازاریابی

/
اشلی فردلین: زمان آمدن مدل جدید بازاریابی رسیده است سازمان ها نیاز به اتخا…