نمایش تبلیغات در فضا

نمایش تبلیغات در فضا

نمایش تبلیغات در فضا

یک استارتاپ روسی با نام StartRocket در اقدامی خاص دست به ارائه تبلیغات تجاری در فضا و آسمان برای شرکت ها در سال ۲۰۲۱ را دارد. این تبلیغات در مدار مستقر در زمین به نمایش گذاشته خواهند شد.

به گفته برخی از افراد چنین تبلیغاتی اجتناب ناپذیر است اما امکان همراه کردن جمع با چنین ایده ای دشوار است. این شرکت روسی در حال برنامه ریزی برای اجرای چنین تبلیغاتی میباشد.

این شرکت تازه تاسیس سعی در ارائه بیلبوردهای تبلیغاتی در فضا دارد تا تمام مردم دنیا بتوانند چنین تبلیغاتی را ببینند و از آن آگاه شوند.

این بیلبورد میتواند با مجموعهای از ماهوارههای کوچک در ارتفاع ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتری زمین که هرکدام دارای یک بازتابنده ۳۰ فوتی هستند، ساخته شود.

بدین ترتیب وقتی که نور خورشید به بازتابندههای این ماهوارهها برسد، مردم روی زمین میتوانند لوگویی را که در آسمان میدرخشد، ببینند. اگرچه این تبلیغات تنها در شب قابل مشاهده هستند، اما تقریبا از همه قسمتهای زمین دیده میشوند.

این شرکت در حالحاضر نمونههای اولیه را توسعه داده و به دنبال انجام پرواز آزمایشی خود تا ژانویه سال ۲۰۲۱ است.

به گفته این شرکت، صفحه نمایش مداری تنها برای تبلیغات نیست، بلکه میتواند برای نمایش پیامهایی برای سرگرمی در رویدادهای جهانی استفاده شود، اطلاعات ضروری را برای عموم به نمایش درآورد و بهویژه هنگامی که تلفنها کار نمیکنند، اطلاعات اضطراری را در شرایط اضطراری نمایش دهد.

مطالب بیشتر
کمیپن چند رسانه ای کالوین کلین

اگرچه کسانی هستند که میگویند اجرایی شدن چنین پروژهای اجتنابناپذیر است، اما همه با این ایده موافق نیستند. سوال مخالفان این است که چه نیازی به چنین چیزی وجود دارد در حالی که بهنظر میرسد کارآیی مهمی ندارند و تنها به زبالههای فضایی میافزایند و احتمال برخورد با تاسیسات مهم فضایی در مدار زمین افزایش پیدا میکند. وزارت دفاع ایالاتمتحده در حالحاضر حدود ۵۰۰ هزار زباله فضایی را در مدار زمین، از دستکشهای فضانوردان گرفته تا قسمتهای مختلف ماهوارههای مستعمل و موشکها ردیابی میکند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید